Máte dotazy ohledně chystaných akcí? Máte zájem o pronájem prostor?

VOP a reklamační řád

 

1. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi obchodní firmou Kultura Solnice, s.r.o., IČO: 08035881, DIČ: CZ 08035881, se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod
sp. zn.: C, vložka 43627, e-mail: kultura@solnice.cz, tel.: 773 000 157 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“).

2. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, filmové, společenské nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti Kultura Solnice s.r.o., Prodejní sítí společnosti Kultura Solnice s.r.o. se rozumí prodejní místa (tzn. pokladna ve Společenském domě a prodejní místa smluvních partnerů, dále jen Prodejní síť) a on-line prodej na webových stránkách www.kulturasolnice.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes pokladnu Společenského domu. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “VOP”) a zavazuje se jimi řídit.

3. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce.

 5. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

 

2. Vysvětlení pojmů

       1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího.

3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.

4. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH
v zákonné výši a je cenou konečnou.

 

3. Koupě vstupenky

1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího, kdy při platbě na pokladně Prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.kulturasolnice.cz.

2. Při koupi vstupenky na pokladně Prodávajícího vybírá zákazník z dosud volných vstupenek.

3. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet.

Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Diners club nebo přes vybrané banky online zadáním
a převodem.

4.  Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť pořadatel neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte
a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni. 

 

4. Ostatní podmínky

1. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.

2. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

 

5. Ochrana osobních údajů

1. Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb., a zákonem
č. 480/2004 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

 

  6. Odstoupení o smlouvy

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

Reklamační řád

           1.       Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v Prodejní síti se řídí tímto Reklamačním řádem.

           2.       V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

           3.       Dojde-li ze strany pořadatele ke zrušení Akce v daném termínu, bude společnost Kultura Solnice s.r.o. postupovat níže uvedeným způsobem.

           4.       V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:

                     - u zakoupené vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví se vstupenkou do pokladny, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem,
                        může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na představení konané v náhradním termínu v provozovně

                     - pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky www.kulturasolnice.cz, vstupné bude na požádání zákazníkovi vrácena částka bankovním převodem na účet.

            5.       O jakékoliv jiné reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů.

6.       Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: kultura@solnice.cz.

7.       Nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v Prodejní síti.

8.       Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

9.       Společnost Kultura Solnice s.r.o. si vyhrazuje právo tyto VOP aktualizovat.

10.     Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.     Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

12.     Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

13.   Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

Závěrečná ustanovení

            1. Tyto VOP a Reklamační řád jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.

            2.  Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

            3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1. 7. 2020. 

 

Zpět nahoru