Máte dotazy ohledně chystaných akcí? Máte zájem o pronájem prostor?

Zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kultura Solnice s.r.o., Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice, IČO: 08035881 (dále „správce“), jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů správcem, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 

 1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

1.1  Na základě plnění právních povinností/legislativy.

1.2  Pro splnění smlouvy mezi správcem a subjektem těchto osobních údajů.

1.3  Na základě svobodně poskytnutého souhlasu.

1.4  Na základě oprávněného či veřejného zájmu správce.

 

 1. Účely zpracování osobních údajů jsou:
  1. Poskytování služeb registrovaným uživatelům.
  2. Poskytování informací registrovaným uživatelům.
  3. Zajišťování smluvních vztahů.

 

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
  1. Identifikační údaje
  2. Kontaktní údaje

 

 1. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které správce zpracovává, jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší registrace a to na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

 1. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

 

 1. Jak dlouho správce uchovává osobní údaje

Uchovávání a likvidace těchto osobních údajů se řídí platným spisovým a skartačním řádem.

 

 1. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro Kulturu Solnice s.r.o. jmenován Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, email: rejent@ictplus.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace Kultura Solnice s.r.o. a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

7.1  V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

7.2  Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

7.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.4  Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.

7.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec čl. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na adresu Kultura Solnice s.r.o, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů
a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

7.6  Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

 

 1. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných správcem, bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně.

 

 1. Upozorňujeme, že vnitřní i venkovní veřejné prostory správce, jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 

 

Zpět nahoru